+47 40 40 03 06 post@innow.no

Innow presenterer – masteroppgave IndØk

I løpet av våren, mens hele Norge var nedstengt, skrev vår driftsleder og konsulent Bjørn Henrik Brandtenborg sammen Jonathan Herwig, en felles indøk-student, sin avsluttende masteroppgave ved UiA. Oppgaven ble skrevet om og for en hjørnesteinsbedrift, som er en del av et multinasjonalt konsern. Oppgaven gjorde et dypt dykk i design og praktisering av ulike styrings- og kontrollsystemer i en produksjonskontekst, samt hvordan disse systemene, som en styringspakke, tilrettela for innovasjon og gjennomføring av forbedringsinitiativer. Et tema som er svært relevant for å kunne sikre en bærekraftig utvikling for bedrifter og en evne til å håndtere større endringer og usikkerhet.

Bjørn Henrik Brandtenborg

Styringspakker

Styringspakker har ofte tidligere blitt forsket på ved bruk av mer kvantitative metoder, som for eksempel klyngeanalyser. Derfor viste det seg et behov for en mer kvalitativ tilnærming til temaet, for å få en bedre forståelse av de underliggende årsakene til designvalg og eksisterende forhold mellom kontrollsystemer og iboende elementer som omfatter hele styringspakken.

Hva er egentlig styrings- og kontrollsystemer, hva er en styringspakke og hvorfor er det viktig?

Styrings- og kontrollsystemer er definert som de systemene og iboende elementene, praksisene, mekanismene, verktøyene og metodene som er implementert og designet for å sørge for felles mål og strategisk forståelse, diktere ansattes atferd og sikre ønskede utfall for driften generelt.

En bedrift operere ofte med flere ulike styrings- og kontrollsystemer, som utøver ulik typer kontroll; blant annet finansiell- og ikke-finansiell kontroll, kulturell kontroll, ytelseskontroll og personell kontroll. Hvordan disse utvikles og praktiseres påvirkes i stor grad av betingede faktorer, som for eksempel krav, innstillinger eller andre mer utvendige aspekter. Videre foregår det store endringer i en bedrifts omgivelser, både sosialt, økonomisk og politisk, som gjør det vanskeligere å utøve kontroll og sørge for god styring. Disse utfordringene har skapt et behov for en mer helhetlig tilnærming til styrings- og kontrollsystemer, mer som en styringspakke. Figuren under illustrer en styringspakke, bestående av fem ulike systemer med deres interne elementer, som igjen er gjensidig avhengig av hverandre og hvor elementene har ulike relasjoner.

Disse relasjonene eksistere også på tvers av systemene, og det er derfor viktig å forstå hvordan de påvirker hverandre. Et planløst, ujevnt og motstridende forhold mellom bedriftens kontekst, ytre og indre omstendigheter, styringspakken og dets elementer kan føre til ikke-relaterte kontrollproblemer, uønskede resultater, ineffektivitet og sløsing i prosesser.

Det vil si at når en bedrift utvikler, adopterer og/eller innlemmer fremtidige systemer, må organisasjonen kunne tilpasse disse til både dagens og fremtidens konfigurasjon av styringspakken, som igjen vil påvirkes av innovasjon, teknologi og implementering av nye forbedringsinitiativer.

Et eksempel kan være bruk av et nytt Business Intelligence-system, som omgjør rådata til mer verdifull data og understøtter forretningsforståelse og beslutningstaking. Dette vil si at systemer og mekanismer som kultur, budsjettering, samt styresett kan i stor grad bli påvirket, og disse må da tilpasses den nye tilværelsen. En slik forandring vil få ringvirkninger på alle systemene til bedriften.

Konklusjon av masteroppgaven
De mest sentrale funnene fra oppgaven og den kvalitative analysen av bedriften kan summeres som følgende:

  • Styringspakken til bedriften er utviklet og designet for å innrette seg med krav fra konsernledelsen, lokal ledelse og ulike eksterne betingende faktorer (lover, regler, sertifiseringer osv.)
  • Styringspakken, i sin helhet, la ikke til rette for en sammenfallende mål-forståelse som kan gjøre at ansatte jobber i ulike retninger
  • Det er til en viss grad mangel på tilpasning til lokale enheter/fabrikker og deres forutsetninger, spesielt med tanke på kultur.
  • Noen av styrings- og kontroll praksisene og mekanismene ble funnet motstridende til tiltenkt design, derav ineffektive.
  • Flere av systemene var både komplementære og substitusjonære. Det vil si at flere av systemene er godt integrert og tilpasset hverandre, men at noen av systemene jobbet mot hverandre og sin hensikt, spesielt eldre og nyere systemer.
  • Noen av funnene avslørte at flere av systemene var sterk fokusert på taktisk styring, fremfor strategisk, noe som kan påvirke bedriftens evne til å jobbe med innovasjon.
  • Styrings- og kontrollsystemene må designes og tilpasses for fremtiden, som for eksempel bruk av autonome prosesser og digitale verktøy, da spesielt med tanke på ny kunnskap, intern kompetanse, ytelsesmåling og beslutningstaking knyttet til forbedringsinitiativer.